Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Technische commissies

Bouwen met Staal geeft een impuls aan de collectieve staalresearch en heeft daartoe een aantal technische commissies (TC's) ingesteld.

TC4 Duurzaamheid van staalconstructies

Doelstelling
Een optimale samenwerking van alle belanghebbenden in de metaal(conserverings)branche, wat leidt tot bundeling van initiatieven, vernieuwing, overdracht en optimalisering van kennis en kunde, met als doel een duurzame toepassing van metaal.

Achtergrond
Het Innovatieprogramma PSIBouw gaf van 2004 tot eind 2008 impulsen aan de vernieuwers en vernieuwingen in de bouw. Het project Professionaliseren Conserven bracht belanghebbenden van metaalconserveren in voornamelijk infrastructurele bouwwerken bijeen. OGOS – een samenwerkingsverband van zeven opdrachtgevende partijen – ondersteunde het project. Eind 2008 is de intentie uitgesproken tussen de verschillende partijen om PSIBouw over te laten gaan in een ‘Kennisplatform Metaalconservering’. De keuze is gevallen op de vereniging Bouwen met Staal – TC4, vanwege het bestaande netwerk, de professionaliteit en onafhankelijkheid. De bedoeling is projecten af te ronden en/of op te volgen en nieuwe (kennis)projecten te entameren.

Taken
• Binden van belangenorganisaties.
• Bundelen en implementeren van kracht en kennis.
• Onderzoek en ontwikkeling.
• ‘Gezicht’ van de verduurzamingsmarkt.
• Lobby, o.a. wet- en regelgeving.
• Kennisoverdracht tussen marktpartijen.
• Relatie met het onderwijs.

Bemensing
TC4 krijgt een stuurgroep-werkgroepopbouw. Het aantal werkgroepen hangt af van de projecten, al dan niet geclusterd tot thema’s. De stuurgroep is een brede vertegenwoordiging van conserveringsindustrie vanuit organisaties. De wérkgroepen kunnen ook worden bemenst met bedrijven en/of personen met specifieke kennis en vaardigheden. In de stuurgroep worden portefeuille-houders (zorgdragers van een project/thema) aangewezen voor directe controle op/bewaking van het project. De samenstelling is dynamisch: afhankelijk van de onderwerpen kan de stuurgroep worden uitgebreid. Huidige bezetting:

Peter Breedveld, SFN
Geert Geelkerken, VVVF
Bert Hesselink, Vereniging Bouwen met Staal
Marcel de Keizer, voorzitter
Carolien Nieuwland, OGOS
Marco Pauw, secretaris
Rik van Thiel, Bouwen met Staal
Rob Veraart, Fosag/SVMB
Fred van der Weij, VOM

Programma
Het aanvangsprogramma is gebaseerd op de projecten vanuit PSIBouw aangevuld met het staalconserveringsinformatiesysteem.
1. Functionele/technische contract-eisen (EMVI).
Product: evaluatierapport van contractteksten met een pilotproject (toetsing werking contractteksten, pilotproject loopt) en (mogelijk) verbeterde contractteksten.
2. Verhoogde levensduurverwachting conserveringsystemen.
Product: document met keuzemethodiek voor de voorspelling van een verhoogde technische en cosmetisch levensduurverwachting tot 1e onderhoud (> 15jr.) op basis van de eisen volgens ISO 12944 met concrete criteria voor glans en kleur.
3. Duurzaam construeren/uitvoeren.
Communicatieplan voor uitdragen van (bestaande) kennis(dragers).
4. Kennisoverdracht conservering onderwijs.
Dit project kent twee gradaties.
A) Regulier onderwijs, waarin onderscheid tussen 1) de uitstoot van specialisten in conserveren en 2) de uitstoot van disciplines waarin conserveren een ‘flankerend’ onderwerp is. Niveau’s zijn LBO, MBO en HBO. Voor de HBO is het eindproduct een leerstoel ‘Conserveren’.
B) Cursorisch onderwijs. Einddoel: erkenning van vakmanschap op de niveau’s 1 tot en met 3. Verdere invulling wordt gedaan door de bijbehorende werkgroep.
5. Staalconserveringsinformatiesysteem (webtool).
Een ontwerp- en toetsingswebtool, voor het ontsluiten, beheren en bewaken van beschikbare en voldoende gedetailleerde informatie over corrosie, ontwerpen en conserveren. Duidelijkheid over de prestaties afhankelijk van de toepassing en een keuze-instrument om te bepalen welke (conserverings)producten aan die eis voldoen.
Door deelnemende partijen van naam krijgt de tool autoriteit en status van betrouwbaarheid. Elke pagina zal links bevatten naar andere pagina’s of onderdelen van het systeem, die
hetzelfde of een direct verwant onderwerp behandelen. Er zal ook verwezen worden naar
regelgeving, andere tools, publicaties, bedrijven en organisaties. Vervolgprojecten in de toekomst zijn andere segmenten als hallenbouw, woningbouw en hoogbouw.
6. Communicatie.
Communicatie van de verschillende werkgroepproducten en andere informatie.


Documenten


Publicaties


Links

  • Vom , de Vereniging voor oppervlaktebehandelingen van materialen, behartigt de technische en bedrijfseconomische belangen van bijna 400 leden die bedrijfsmatig actief zijn in de oppervlaktebehandelende industrie.
  • De Staalfederatie is een platform voor metaalhandelaren en hun stakeholders, met als doel het onderhouden van relaties en het uitwisselen en vergroten van kennis. De Staalfederatie vertegenwoordigt de metaalhandel bij algemene overkoepelende thema's.
  • Ogos is een samenwerkingsverband van zeven opdrachtgevende partijen, die gezamenlijke belangen hebben bij de verdergaande professionalisering van staalconservering. De deelnemers beheren objecten zoals bruggen, sluizen, waterkeringen en offshoreplatforms.
  • Fosag is de ondernemersorganisatie voor de schilders,- onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche.
  • Vvvf staat voor ?Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten? en is de brancheorganisatie die de belangen van de Nederlandse verf- en drukinktindustrie behartigt.


Stel een vraag aan deze TC

Vragen aan een TC lopen via de helpdesk.