Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Technische commissies

Bouwen met Staal geeft een impuls aan de collectieve staalresearch en heeft daartoe een aantal technische commissies (TC's) ingesteld.

TC8 Stabiliteit

Technische Commissie 'Stabiliteit'

Onderzoek op het gebied van stabiliteit van staalconstructies wordt in Nederland begeleid door de Technische Commissie van Bouwen met Staal: BmS-TC8 Stabiliteit. Veel leden zijn vanaf het begin betrokken bij TC8. De leden van de commissie vertegenwoordigen de gehele staalmarkt: onderwijs, onderzoek, ontwerp, bouw en controle.

Activiteiten

De leden van TC8 komen gemiddeld 3 maal per jaar bijeen, waarin de stand van zaken over lopende projecten wordt besproken. Vragen betreffende stabiliteit (al of niet via de Helpdesk van Bouwen met Staal binnengekomen) komen veelal uitgebreid aan de orde. Afstudeerders aan de TU/e en TUD worden mede begeleid en de studenten rapporteren hun onderzoek in verschillende stadia aan de commissie.

Uitgevoerde projecten

Kipstabiliteit. Onderzoek naar de invloed van een kipsteun op de kipstabiliteit van een ligger. Dit onderzoek heeft geleid tot een publicatie in Bouwen met Staal en wijziging van de toetsingsregels in NEN 6770 en 6771

U-profielen. Het onderzoek heeft geresulteerd in meer inzicht in het gedrag van op buiging belaste U-profielen en een eerste aanzet tot een toetsingsregel.

Stabiliteit Boogconstructies in en uit het vlak. Een nauwkeurige proevenserie, uitgevoerd in het kader van een promotie-onderzoek, en een numeriek model geven inzicht in de stabiliteit van stalen bogen.

Kipstabiliteit van geraveelde liggers. Middels proeven en numerieke modellen is nagegaan wat de invloed is van ravelingen (in combinatie met kopplaten) op de kipstabiliteit van de ligger. Er is een aanzet gegeven voor een toetsingregel die deze invloed meeneemt.

Lopende projecten

Stabiliserende invloed betonnen platen op stalen liggers.
Probleemstelling: Vaak worden in de praktijk betonnen vloerdelen zoals bijvoorbeeld kanaalplaten of breedplaten op stalen liggers gelegd. Indien geen verbinding (deuvels) tussen ligger en vloerdelen aangebracht is, geven de normen (TGB, NEN-EN 1993) geen mogelijkheden om de stabiliserende werking van de betonnen platen in rekening te brengen bij het toetsen van de stalen liggers op kipstabiliteit.
Echter bij een statische belasting zullen de platen door wrijving en verhindering van rotatie wel steun geven tegen kippen van de liggers
Doelstelling: In kaart brengen van de steungevende invloed van de vloerdelen op de stabiliteit van de ligger.


Documenten


Publicaties


Links


Stel een vraag aan deze TC

Vragen aan een TC lopen via de helpdesk.